Üniversite Destekli Bilimsel Araştırma Projeleri (İKÜ BAP) 2019 Çağrısı

İKÜ TPDB “Üniversite destekli bilimsel araştırma projeleri (İKÜ BAP)”çağrısı 25 Ekim Cuma günü açılmıştır. 

Üniversite destekli bilimsel araştırma projelerinin seçiminde dikkate alınacak ilkeler:

Madde 8- (1) Bilimsel araştırma projelerinin bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal, sanatsal, kültürel gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlaması esastır. Bilimsel araştırma projeleri, Üniversitenin uzman elemanı bulunan her dal ile ilgili bilim ve teknoloji politikalarına, ülkenin kalkınma planı hedeflerine, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarına veya Üniversitenin Stratejik Planında belirtilen hedeflere uygun konulara öncelik verilerek değerlendirilir ve seçilir.
(2) Bilimsel araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde, temel bilim içerikli, sonuçları uygulanabilir, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlararası, uluslararası ve disiplinlerarası nitelikteki projelere öncelik verilebilir.
(3) Bitirme projesini veya tez çalışmasını yöneten öğretim üyesi Üniversitenin tam zamanlı akademik kadrosu arasından olmak koşulu ile lisans ve lisansüstü bitirme projeleri ve tez çalışmaları da, bilimsel araştırma projeleri kapsamında desteklenebilir.

Kimler Başvurabilir:


Proje ekibinde yer alacak yürütücünün İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kadrolu öğretim elemanı ve doktora/sanatta yeterlilik derecesine sahip olması gerekmektedir.


Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:( Önemli not: Laboratuvar/ Merkez alt yapı oluşturma projeleri kapsam dışındadır; masaüstü/dizüstü bilgisayar ve printer benzeri talepler kapsam dışıdır, Proje başvurularında kabul edilmez. )  
a) Proje yürütücüsü ve araştırmacıların özgeçmişlerinin YÖKSİS formatında ve güncellenmiş olması,
b) Başvuru formunda (FORM 1: ARP–Ek.1) yer alan tüm konu başlıklarının içeriklerinin tam olması,
c) Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların mutlaka olması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkan veren ayrıntıda ana kalemler bazında liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur.)
ç) Eğer gerekli ise “Etik Kurul Onay Belgesi (Bak : https://www.iku.edu.tr/tr/istanbul-kultur-universitesi-etik-kurulu-0)”. Etik Kurul Onay Belgesi’nin aslının  son başvuru  tarihine kadar gönderilmesi,
d) Eğer gerekli ise “Yasal/Özel İzin Belgesi (Bak:https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/yasal_izin_bilgi_notu_08_01_2019.pdf),
e) Eğer başvurulan proje TPDB BAP-K haricinde herhangi bir kurum ve/veya kuruluştan da destek alacaksa, destek mektubu gerekmektedir.
f) Başvuru UNIDOCS üzerinden Bölüm ve Dekanlık/ Müdürlük uygunu ile TPDB’ye gönderilerek tamamladıktan sonra FORM 1 VE FORM 2 nin  “word” ve “pdf” dokümanı olarak tpdb@iku.edu.tr ve m.caglar@iku.edu.tre-posta adreslerine yollanması gerekmektedir.


Proje Süresi ve Destek Miktarı:


Madde 13- (1) Projelerin Komisyon tarafından onaylanan çalışma takvimine ve bütçe planına uygun olarak yürütülmesi esastır. Ancak, gerekli hallerde proje yürütücüsünün talebi, Komisyonunun kararı ile projeler için ek süre, ilave bütçe verilebilir.
(2) Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok on sekiz (12 + 6) ay içerisinde tamamlanır. Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır.
(3) Projeler için verilebilecek ek bütçe proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir.
(4) Proje başına verilecek destek için üst sınır “420.000 x MMK TL” dir.


Değerlendirme:

UNIDOCS sistemi üzerinden gelen başvurular ilk olarak TPDB komisyonu tarafından değerlendirilir. TPDB Komisyonu ihtiyaç duyduğu takdirde bir hakeme başvurunun değerlendirilmesi için danışabilir. Değerlendirmeden geçen projeler Rektörlük onayı sonunda yürürlüğe girer. Projenin 6 ayda bir gönderilen ara raporu ve proje bitimini takiben en geç 3 ay içerisinde gönderilen kapanış raporu TPDB Komisyonu tarafından değerlendirilir. Projeden çıkan her türlü basılı/dijital eserlerde, sözlü sunumlarda, tezlerde, yayılımlarda T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi BAP desteği teşekkür kısmında belirtilmelidir. (Teşekkür ifadesi: Bu çalışma/proje [BAP-yıl-sayı] ile İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından desteklenmiştir.)

Ayrıntılı bilgi için; “T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE PROJE DESTEK BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ İLKELERİ”