Proje Geliştirme Koordinatörlüğü

Proje Geliştirme Koordinatörlüğü, üniversitemizin dış destekli ulusal ve uluslararası Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) projeleri hazırlama, uygulama ve değerlendirme kapasitesini geliştirecek faaliyetlerde bulunarak, üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeydeki bilim, araştırma ve teknoloji gelişim sürecine katkılarını artırmak amaçlı çalışmalarını yürütmektedir.

Bu kapsamda koordinatörlüğümüz, üniversitemizin ulusal ve uluslararası Ar-Ge fon kaynaklarını kullanarak proje geliştirme sürecinde araştırmacılarımıza destek sağlamak, hazırlanan projelerin kısa sürede hayata geçmesi konusunda araştırmacılarımızla ortak çalışmalarda bulunmak, Ar-Ge projeleri oluşturulması konusunda yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yaparak, İKÜ içinde proje hazırlanması konusunda farkındalığı arttıracak çeşitli eğitim, çalıştay, seminer ve bilgilendirme toplantılarını düzenlemektir. Yenilikçi Ar-Ge projelerinin üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde üniversitemiz içinde geliştirilmesi konularında da Koordinatörlüğümüz araştırmacılarımza danışmanlık yapmakta ve dış paydaşlarla ortak çalışmalarını sürdürmektedir.

Faaliyetlerine devam eden Proje Geliştirme Birimi 26 Ocak 2017 tarihli Senato kararıyla Teknoloji ve Proje Destek Birimi’ne dahil edilerek Proje Geliştirme Koordinatörlüğü olarak faaliyete başlamıştır. Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Özge Çelik yapmaktadır. 
 

Ulusal Ar-Ge Destek Programları

1.TÜBİTAK Destekleri:
TÜBİTAK Ulusal Destekleri, bilim, araştırma ve teknoloji alannında üniversite, sanayi ve kamu kurumlarının yararlandığı ulusal Ar-Ge programlarını kapsar.

Desteklerle ilgili bilgi TÜBİTAK proje bilgileri


İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) destekleri Ulusal Destekli Projeler


2.Araştırma Altyapıları Destekleri:
Kalkınma Bakanlığı programı, araştırma alt yapı faaliyetleri ile  üniversitelerle kamu kurumları araştırma merkezlerinin araştırmacı eğitim projelerine destek vermektedir.

Destekler  

3.Kalkınma Ajansı Destekleri:
Kalkınma Ajansları, ilgili bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda; bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlayabilir.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Destekler

1) AB Horizon 2020 Programı:
Türkiye’de TÜBİTAK tarafından koordinasyonu yürütülen AB Çerçeve Programlar,  Avrupa’da katma değer yaratacak ürün, süreç ve hizmetlerin geliştirilmesine olanak sağlayan Ar-Ge projelerinin desteklendiği bir fon programıdır. AB'nin 2014-2020 yılları arasında yürüteceği yaklaşık 80 Milyar Avro'luk bir bütçeye sahip olan yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 Programı, bilimsel mükemmeliyetçilik, endüstriyel liderlik ve toplumsal sorunlarla mücadele gibi alt program başlıklarından oluşmaktadır.  

Programla ilgili detaylı bilgi   

2) TÜBİTAK Uluslararası İkili Programlar:
Türkiye’nin Bilim, araştırma ve teknoloji alanlarında diğer ülkelerle gerçekleştirdiği  ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında verilen Ar-Ge proje desteklerini kapsamaktadır.

Programlarla ve ikili uluslararası proje destekleriyle ilgili bilgi için  

3)TÜBİTAK Çok taraflı Uluslararası Programlar:
İlgili programlar, Türkiye’nin  COST (Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği),  EMBC (Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansı), ESA (Avrupa Uzay Ajansı)  gibi çeşitli Avrupa Bilim ve Araştırma programlarının faaliyetlerine ve NATO, OECD ve UNESCO gibi uluslararası kuruluşların faaliyetlerine aktif olarak katıldığı ve Türk bilim insanlarının ilgili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen çeşitli bilimsel etkinliklere katılımlarının desteklendiği çok taraflı uluslararası programları kapsamaktadır. 

İlgili programlar konusunda detaylı bilgi

Uluslararası Destekli Projeler

AB 7. Çerçeve Programı

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TPDB-PRGK Proje Başvuru Formu e
TPDB-PRGK Desteklenen Proje Sözleşme Formu e